27.4 C
Dili
Saturday, May 25, 2024
- Advertisement -spot_img

CATEGORY

Saude

Alerta, Moras Ida Ne’e Kontinua Terror Dili, Labarik Na’in Rua Mate

Dili-Ofisial hosi Ministeriu saúde, Frederico Bosco hateten katak moras dengue daudaun ne'e rejista as iha sentru saúde Comoro. “Infelizmente iha Timor, kazu Sira ne'e baibain...

Artist Anito matos moras baixa iha Ospital, presiza orasun hosi ita hotu

Artista senior Timoroan ho naran Anito Matos sofre moras. Oras nee baixa hela iha Ospital nasional Guido Valadares. "Loron neen ona hau sei iha nee ...

Atensaun, udan se menus no Ita hasoru fali bailoron naruk

Depois tinan 3, La Niña sei termina nia formasaun iha semana ne'e no sei fila ba estadu Neutru iha final Marsu-Abril 2023. Iha probabilidade...

Vaga Foun Rejistu Online Ba Servisu Iha Australia Rejistu Iha Link Ne’e

EFOPE-Direccao Nacional Emprego Exterior Avizu - Segunda via prosesu aplikasaun PALM Scheme 2023 SEFOPE liu husi Direção Nacional Emprego Exterior (DNEE) hakarak komunika ba aplikante interesadu...

KHUNTO Lamenta Lia Fuan Hosi Xanana

DILI—Partidu plataforma entendimentu kompostu hosi partidu FRETILIN, PLP no KHUNTO, hahú ataka polítika prezidente partidu Kongresu Nasionál Rekonstrusaun Timorense (CNRT), Kay Rala Xanana Gusmão,...

Governu Abandona Foho Ramelau

DILI-Reprezentante povu iha uma Fukun Parlamentu Nasionál, Antonio Conceição preokupa ho asaun governu liu-liu ministériu tutela turizmu liga ba insidente ema lakon no...

Governu Ho Alternativa Destrui Susu-Been

DILI-Ministru Finansas (MF), Rui Augusto Gomes, hateten iha alternativu rua, primeiru kuandu importadór sira la selu impostu no segundu la re-esporta fali produtu susu-been...

SAMES Husu Órgaun Soberania Solusaun Problema Ai-Moruk

DILI-Problema stock out ba ai-moruk kontinua iha armazein servisu autónomu medikamentu ekipamentu saúde (SAMES) no mós fasilidade sira iha Munisípiu, diretór ezekutivu SAMES ezije...

Maneira Evita Moras Matan Mean

Iha semana 2 ikus ne’e, Ministerio Saude liu husi Diresaun nasional Saude Publika, Departamentu Vijilansia relata katak moras konjuntivitis hahu mosu no da’et ho...

Latest news

- Advertisement -spot_img