26.8 C
Dili
Saturday, June 15, 2024
- Advertisement -spot_img

CATEGORY

Artista

Artist Anito matos moras baixa iha Ospital, presiza orasun hosi ita hotu

Artista senior Timoroan ho naran Anito Matos sofre moras. Oras nee baixa hela iha Ospital nasional Guido Valadares. "Loron neen ona hau sei iha nee ...

Kursu Artezanatu Gratuitu

Empreza iha mundu fashion orijen hosi Timor-Leste kompostu na’in hosi timoroan Maria Lita Pinto, loke oprtunidade ba joven timoroan sira atu kapasita an iha...

Ego Lemos Preokupa Artista no Kompozitor Muzika Timoroan Sofre Esploitasaun

Artista/kompozitor múzika Timoroan sira durante ne’e hetan esploitasaun maka’as. Esploitasaun tantu mai husi entre artista maluk ka instituisaun sira. Artista maluk bainhira kanta múzika sein...

Latest news

- Advertisement -spot_img