29.1 C
Dili
Sunday, December 3, 2023

Buka Hatene Fukun, Alkatiri Bolu Urjente Administrador Manufahi

Must read

DILI-Administrador Munisipiu Manufahi hetan xamada urjente ida hodi mai Komite Sentral Fretilin (CCF) no rona lia ruma hosi sekretariu jeral Fretilin, Mari Alkatiri kinta, (16/03/2023).

Admnistrador Arantes Isaac ho urjente tenke mai rona no buka solusaun ba dezentendementu entre TIMOR GAP ho TIMOR RESOURCES 聽ba Perfurasaun mina-matan iha bl贸ku C Foho Ailico Munisipiu Ainaro no Manufahi.

Enkontru urjente refere dura oras ida聽 hah煤 iha oras 17:43 lorokraik remata iha oras 18:43.

鈥淗a’u mai hasoru eis PM no fundad贸r estadu Dr.Mar铆 Alkatiri, tanba baseia ba not铆sia kona ba dezentendementu Timor Gap no Timor Resources鈥e’eb茅 News Roman ba sosiedade ARS p煤blika, no informasaun refere Dr.Mari Alkatiri hatene, entaun ho informasaun hirak ne’e, hanesan servid贸r povu iha Munis铆piu Manufahi, presisa tebes atu hetan m贸s klarifikasaun鈥 haktuir Arantes hafoin remata Alkatiri iha Dili.

 

Administrad贸r Arantes klarifika, Mari Alkatiri hateten katak, situsaun ne’eb茅 mosu entre Timor Gap no Timor Resources Alkatiri rasik, hetan ona informasaun no hatene kona-ba situasaun ne’e, no antes ne’e sua 聽Alkatiri 聽konv贸ka ona ink贸ntru ho empreza mina rua nee.

Tuir afirmasaun ne鈥檈be Arantes rona, Dr. Mar铆 Alkatiri rasik hateten katak, sei esf贸rsu atu solusiona situasaun ida ne’e ho didiak, tanba kazu ne’e rasik TR lori ona ba tribunal.

聽鈥淪ua exel茅nsia Dr.Mar铆 Alkatiri ohin hateten, problema ne’e la’贸s problema foun, tanba ne’e Dr.Mar铆 Alkatiri husu ba povu Manufahi atu k谩lma, no f贸 fiar ba Dr. Mar铆 Alkatiri tenta buka solusaun hodi rezolve iha tempu badak,鈥 haktuir Administrador ne鈥檈.

Entertantu tuir informasun ne’eb茅 News Roman ba sosiedade (ARS) as茅su, iha tempu badak Ministru Petr贸liu minarais sei vizita Munisipiu Manufahi, hodi halo isplikasaun ba aut贸ridade no komunidade Munisipiu Manufahi, kona ba programa Perfurasaun bl贸ku C Foho-Ailico inklui dezentendementu ne’eb茅 .mosu entre TIMOR 聽GAP ho TIMOR RESOURCES.

- Advertisement -spot_img

More articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -spot_img

Latest article